Interpretacja zapisów elektrokardiograficznych – nauczanie na odległość

Interpretacja zapisów elektrokardiograficznych – nauczanie na odległość

Koordynator

dr n. med. Kamil Jonas – kamil.jonas@uj.edu.pl

Współprowadzący:

dr n. med. Marcin Waligóra – marcin.waligora@uj.edu.pl

dr n. med. Jakub Stępniewski – jakub.stepniewski@uj.edu.pl

lek. Wojciech Magoń – wojtek.magon@uj.edu.pl

Termin: 22.11.2021 – 19.12.2021

 

Forma: seminaria online w trybie asynchronicznym na platformie PEGAZ

 

Krótki opis:

Kurs ,,Wprowadzenie do interpretacji zapisów elektrokardiograficznych – nauczanie na odległość”, trwa 4 tygodnie. Odbywa się zdalnie poprzez platformę PEGAZ.

Co poniedziałek studenci otrzymują dostęp do 3 nowych lekcji obejmujących różne zagadnienia z elektrokardiografii – łącznie zaplanowano 12 lekcji. Każda lekcja składa się z 6 elementów:

  • skryptu, w którym omawiane są najważniejsze zagadnienia z danego tematu.
  • testu wiedzy teoretycznejobejmującego swoim zakresem wiadomości zawarte w skryptach. Sprawdzian ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 5 pytań. Samodzielne rozwiązanie testu jest zadaniem obowiązkowym. Termin oddanie testu jest ograniczony! Należy to zrobić do soboty danego tygodnia w którym test jest przeprowadzany.
  • EKG do samodzielnego opisaniaprzedstawiającego różne problemy elektrokardiograficzne, które można napotkać w codziennej praktyce lekarskiej. Zapisy EKG stanowią przedmiot pracy indywidualnej i grupowej.
  • pytań do EKG do samodzielnego opisaniatypu prawda/fałsz. Samodzielne rozwiązanie pytań w terminie (podobnie jak w przypadku testu teoretycznego) jest zadaniem obowiązkowym!
  • zadania grupowego do EKG do samodzielnego opisaniatypu odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Celem tego zadania jest wspólne w ramach grupy zidentyfikowanie wszystkich problemów elektrokardiograficznych przedstawionych w zapisie EKG. Po uzgodnieniu przez grupę prawidłowych odpowiedzi, przedstawiciel grupy przesyła je poprzez platformę PEGAZ. Zadanie zaliczane jest dla całej grupy pod warunkiem zaakceptowania odpowiedzi przez wszystkich studentów. Zadanie jest obowiązkowe, a czas na jego wykonanie jest ograniczony (jak w zadaniach powyżej)!
  • omówieniazapisu EKG do samodzielnego opisania, które uwzględnia szczegółową instrukcję prawidłowego opisu danego EKG. Dokument ma formę skrytpu na platformie PEGAZ, który udostępniany jest po terminie oddania ww. zadań obowiązkowych, czyli w każdą niedzielę kursu. Uwagi dotyczące zaliczenia:

W celu zaliczenia kursu konieczne jest spełnienie następujących kryteriów:

uzyskanie łącznie przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich testów wiedzy teoretycznej oraz z pytań do EKG do samodzielnego opisania oraz uzyskanie przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich zadań grupowych

Zaliczenie kursu stanowi część składową oceny z przedmiotu Laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych 2/4.