Echokardiografia – nauczanie na odległość

Koordynator:

lek. Wojciech Magoń – wojtek.magon@uj.edu.pl

Współprowadzący:

dr n. med. Jakub Stępniewski – jakub.stepniewski@uj.edu.pl

dr n. med. Kamil Jonas – kamil.jonas@uj.edu.pl

Termin: wg harmonogramu zajęć WL CMUJ – Kalendarz 2023 2024 ECHO elearning

Prosimy o kontakt mailowy starostę/starościnę grupy na adres wojtek.magon@uj.edu.pl na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Czas trwania kursu: 8 godzin seminariów metodą e-learningową hybrydową; 2 godziny ćwiczeń symulacji

 

Forma:

– Seminarium synchroniczne (tydzień pierwszy)  – forma zdalna na platformie MS Teams w godzinach od 15:30 – 17:00;

– Zajęcia na symulatorze ECHO (tydzień 2 i 4) – forma stacjonarna w budynku CIEM przy ul. Medycznej 7, w godzinach od 15:30 – 19:15; grupy seminaryjne podzielone będą na 3 podgrupy o podobnej liczebności; zajęcia podgrup będą odbywały się w godzinach: podgrupa A: 15:30 – 16:30; podgrupa B: 16:30 – 17:30; podgrupa C: 17:30 – 18:30

– Seminarium asynchroniczne – forma zdalna w 2. i 3. tygodniu zajęć – ma postać materiałów dydaktycznych i zadań, które będą udostępnione na platformie MS Teams – zajęcia powinny zostać zrealizowane przed zajęciami na symulatorze w 4. tygodniu zajęć

 

Krótki opis:

Kurs ,,Echokardiografia – nauczanie na odległość” trwa 4 tygodnie. Odbywa się zdalnie poprzez platformę MS Teams oraz z wykorzystaniem symulatora i aparatów echokardiograficznych.

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zakresem możliwości diagnostycznych echokardiografii oraz z właściwą interpretacją podstawowych parametrów uzyskanych na jej podstawie. Szczególne miejsce poświęcone jest stanom nagłym w echokardiografii.

 

Przebieg zajęć:

Seminarium synchroniczne nr 1, o interaktywnym charakterze, będzie wprowadzeniem do zasad obrazowania echokardiograficznego oraz omówieniem sposobu przeprowadzania badania echokardiograficznego, uzyskiwania odpowiednich projekcji echokardiograficznych oraz wykorzystania różnych dodatkowych technik obrazowania.

Zajęcia na symulatorze oraz aparatach echokardiograficznych będą polegać na praktycznym wykorzystaniu uzyskanych wcześniej informacji.

Seminarium asynchroniczne będzie miało formą pracy indywidualnej z otrzymanymi za pomocą platformy Ms Teams materiałami dydaktycznymi oraz zadaniami do samodzielnego rozwiązania. Prawidłowe rozwiązanie zadań indywidualnych będzie jednym z warunków zaliczenia kursu.

 

Uwagi dotyczące zaliczenia:

W celu zaliczenia kursu konieczne jest spełnienie następujących kryteriów

– uczestnictwo we wszystkich spotkaniach na platformie MS Teams oraz w zajęciach na symulatorze echokardiograficznym

oraz

– uzyskanie przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi w zadaniach indywidualnych w seminarium asynchronicznym

oraz

– uzyskanie przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na teście zaliczeniowym

oraz

– wykazanie się umiejętnością wykonywania podstawowego badania echokardiograficznego

 

Zaliczenie kursu stanowi część składową oceny z przedmiotu Laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych 4/4.

 

Test zaliczeniowy będzie obejmował swoim zakresem wiadomości omawiane na zajęciach. Sprawdzian będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru. Odbywać się będzie w formie zdalnej na platformie MS Teams. Czas na uzupełnienie testu będzie ograniczony!

Zaliczenie nieobecności na zajęciach będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi zasadami wydanymi przez Prodziekana ds. studenckich WL CMUJ i będzie mogło przybierać następujące formy:

– udział w zajęciach w późniejszym terminie z inną grupą,

– indywidualna realizacja zadań określonych przez koordynatora przedmiotu.