Echokardiografia – nauczanie na odległość

Koordynator:

lek. Wojciech Magoń – wojtek.magon@uj.edu.pl

Współprowadzący:

dr n. med. Jakub Stępniewski – jakub.stepniewski@uj.edu.pl

dr n. med. Kamil Jonas – kamil.jonas@uj.edu.pl

Termin: wg harmonogramu zajęć WL CMUJ – Kalendarz 2021 2022 ECHO elearning

Czas trwania kursu: 10 godzin

 

Forma:

– Seminaria synchroniczne (nr. 1 i 2)  – forma zdalna na platformie MS Teams w godzinach od 16:30 – 18:30;

– Zajęcia na symulatorze ECHO – forma stacjonarna w budynku CIEM/ZDM przy ul. Medycznej 7, w godzinach od 16:30 – 18:45; Grupy seminaryjne podzielone będą na 3 podgrupy o podobnej liczebności; zajęcia podgrup będą odbywały się w godzinach: A: 16:30 – 17:15; B: 17:15 – 18:00; C: 18:00 – 18:45

– Seminaria asynchroniczne – forma zdalna  w 2. i 3. tygodniu zajęć z echokardiografii – mają postać materiałów dydaktycznych i zadań, które będą udostępnione na platformie MS Teams – zajęcia powinny zostać zrealizowane przed seminarium synchronicznym nr 2 w ostatnim tygodniu zajęć

 

Krótki opis:

Kurs ,,Echokardiografia – nauczanie na odległość” trwa 4 tygodnie. Odbywa się zdalnie poprzez platformę MS Teams oraz wykorzystuje symulator echokardiograficzny

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zakresem możliwości diagnostycznych badania echokardiograficznego oraz z właściwą interpretacją podstawowych parametrów uzyskanych na jego podstawie. Szczególne miejsce poświęcone jest stanom nagłym w echokardiografii. Dodatkowo poprzez wykorzystanie symulatora echokardiograficznego możliwe będzie praktyczne wykonanie tego badania w podstawowym zakresie.

 

Przebieg zajęć:

Seminarium synchroniczne nr 1, o interaktywnym charakterze, będzie wprowadzeniem do zasad obrazowania echokardiograficznego oraz omówieniem sposobu przeprowadzania badania echokardiograficznego, uzyskiwania odpowiednich projekcji echokardiograficznych oraz wykorzystania różnych dodatkowych technik obrazowania.

Zajęcia na symulatorze echokardiograficznym będą polegać na praktycznym wykorzystaniu uzyskanych wcześniej informacji w celu przeprowadzenia podstawowego badania echokardiograficznego na przeznaczonym do tego symulatorze.

Seminarium asynchroniczne będzie podzielone na pracę indywidualną oraz pracę grupową. Zadania do samodzielnego rozwiązania to rozszerzenie informacji z poprzednich zajęć. Studenci będą otrzymywać materiały – nagrania/zdjęcia z przykładowych badań echokardiograficznych oraz wskazówki do rozwiązania zadań. Prawidłowe rozwiązanie zadań indywidualnych będzie jednym z warunków zaliczenia kursu. Zadania grupowe będą polegały na wspólnej interpretacji otrzymanych obrazów i wyników badań echokardiograficznych.

Seminarium synchroniczne nr 2 będzie uwzględniało omówienie zadań oraz przypadków klinicznych dotyczących ostrych stanów kardiologicznych.

 

Uwagi dotyczące zaliczenia:

W celu zaliczenia kursu konieczne jest spełnienie następujących kryteriów

– uczestnictwo we wszystkich spotkaniach na platformie MS Teams oraz w zajęciach na symulatorze echokardiograficznym

oraz

– uzyskanie przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi w zadaniach indywidualnych w seminarium asynchronicznym

oraz

– uzyskanie przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na teście zaliczeniowym

Zaliczenie kursu stanowi część składową oceny z przedmiotu Laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych 4/4.

 

Test zaliczeniowy będzie obejmował swoim zakresem wiadomości omawiane na zajęciach. Sprawdzian będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru. Odbywać się będzie w formie zdalnej na platformie MS Teams. Czas na uzupełnienie testu będzie ograniczony!

Zaliczenie nieobecności na zajęciach będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi zasadami wydanymi przez Prodziekana ds. studenckich WL CMUJ i będzie mogło przybierać następujące formy:

– udział w zajęciach w późniejszym terminie z inną grupą,

– indywidualna realizacja zadań określonych przez koordynatora przedmiotu.

Wielkość fontu
Kontrast