Echokardiografia – nauczanie na odległość

Koordynator

dr n. med. Kamil Jonas – kamil.jonas@uj.edu.pl

Współprowadzący:

dr n. med. Jakub Stępniewski – jakub.stepniewski@uj.edu.pl

lek. Wojciech Magoń (doktorant na WL CMUJ) – wojtek.magon@doctoral.uj.edu.pl

Termin: 4 spotkania (1 raz na tydzień) wg  harmonogramu zajęć WL CMUJ

Czas trwania kursu: 10 godzin 

Forma: seminaria online w trybie synchronicznym na platformie MS Teams

 

Krótki opis:

Kurs ,,Echokardiografia – nauczanie na odległość” trwa 4 tygodnie. Odbywa się zdalnie poprzez platformę MS Teams. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu zgodnie z odpowiednim dla każdej grupy harmonogramem WL CMUJ.

Przebieg kursu

Kurs podzielony jest na cztery bloki tematyczne:

  • Zasady obrazowania echokardiograficznego oraz anatomia serca w echokardiografii
  • Echokardiografia lewego serca
  • Echokardiografia prawego serca
  • Echokardiografia – przypadki kliniczne

Zagadnienia z poszczególnych bloków tematycznych są realizowane na osobnych zajęciach. Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zakresem możliwości diagnostycznych badania echokardiograficznego oraz z właściwą interpretacją podstawowych parametrów uzyskanych na jego podstawie. Szczególne miejsce poświęcone jest zastosowaniu echokardiografii w diagnostyce stanów nagłych.

Przebieg zajęć

Zajęcia mają charakter interaktywny i składają się z następujących części:

  • Część teoretyczna – przedstawiana w formie prezentacji przez prowadzącego zajęcia z aktywnym udziałem studentów
  • Praca grupowa studentów – studenci zostają podzieleni na cztery podgrupy, z których każda otrzymuje materiały (nagrania/zdjęcia z przykładowych badań echokardiograficznych) do samodzielnej interpretacji
  • Omówienie pracy w podgrupach wspólnie w ramach całej grupy
  • Podsumowanie zajęć

Uwagi dotyczące zaliczenia:

W celu zaliczenia kursu konieczne jest spełnienie następujących kryteriów

  1. uczestnictwo we wszystkich spotkaniach na platformie MS Teams

oraz

  1. uzyskanie przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na teście zaliczeniowym

 

Zaliczenie kursu stanowi część składową oceny z przedmiotu Laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych 4/4.

 

Test zaliczeniowy obejmuje swoim zakresem wiadomości omawiane na zajęciach. Sprawdzian ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 10 pytań. Odbywa się w formie zdalnej. Samodzielne rozwiązanie testu jest zadaniem obowiązkowym. Czas na uzupełnienie testu jest ograniczony!

 

Zaliczenie nieobecności na zajęciach będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi zasadami wydanymi przez Prodziekana ds. studenckich WL CMUJ i będzie mogło przybierać następujące formy:

– udział w zajęciach w późniejszym terminie z inną grupą,

– indywidualna realizacja zadań określonych przez koordynatora przedmiotu.

Wielkość fontu
Kontrast