Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 4/4

INFORMACJE OGÓLNE

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na ostatnią część kursu Laboratoryjnego Nauczania Umiejętności Klinicznych.

Czeka na Państwa integracja umiejętności z dotychczas odbytych części kursu. Zajęcia są prowadzone w oparciu o symulowane scenariusze kliniczne. Uczycie się Państwo podejmować decyzje, rozwiązywać praktycznie problemy, komunikować z pacjentem pod presją, szukać odpowiedniej pomocy, pracować jako zespół.

Praca odbywa się w salach symulacyjnych na ulicy Medycznej 7.

Część z grup będzie miała możliwość odbycia zajęć interprofesjonalnych, z udziałem studentów/tek Pielęgniarstwa

 

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

            W materiałach dostępnych na stronie internetowej naszego Zakładu znajdziecie Państwo opis zagadnień, źródeł i checklist, potrzebnych do otrzymania dobrej oceny końcowej. Na zajęciach otrzymacie „Kartę oceny Studenta”. Prosimy o jej przynoszenie na każde zajęcia.

            Przed rozpoczęciem zajęć prosimy Państwa o obejrzenie filmu „Prebriefing wprowadzającego do zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej – zawiera on informacje o podstawowych zasadach pracy na Sali symulacyjnej. Znajomość wyżej wymienionych jest niezbędna do udziału w ćwiczeniach. Prosimy również o zapoznanie się z dostępnym na stronie regulaminem zajęć, wykazem procedur wykonywanych na salach symulacyjnych oraz dodatkowymi materiałami video.

 

HARMONOGRAM ORAZ SPRAWY ORGANIZACYJNE

            Aktualny i obowiązujący harmonogram zajęć znajduje się tutaj– prosimy o zwracanie uwagi na ew. dopiski dotyczące zmiany lokalizacji zajęć lub odbywania ich w nietypowych dniach (innych niż wtorki i czwartki).

            Kurs obejmuje 4 dni zajęciowe. Pierwszy dzień stanowi wprowadzenie do zajęć oraz zapoznanie Państwa z zasadami funkcjonowania sal symulacyjnych, technikami komunikacyjnymi w zespołach terapeutycznych oraz warsztatami dotyczącymi podstawowych zagadnień, które mogą się Państwu przydać podczas dalszych zajęć. Kolejne dni zajęciowe to 3 lub 4 symulowane scenariusze kliniczne.

            Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa do zaliczenia przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność (zwolnienie lekarskie lub innego rodzaju zaświadczenie). Ewentualne odpracowywanie zajęć do ustalenia indywidualnie z koordynatorem przedmiotu (stanislaw.gorski@uj.edu.pl)

            Na zajęcia należy uczęszczać wyłącznie ze swoją grupą dziekanatową. Poza zmianami związanymi z uczestnictwem w programie Erasmus, zmianę grupy dziekanatowej ustalacie Państwo w Dziekanacie. Zmiany grup nieuzasadnione istotnymi powodami, zgłaszane w ostatniej chwili, nie będą uznawane.

            Na zajęciach powinniście Państwo mieć ze sobą: stetoskop, odzież i obuwie medyczne, identyfikatory, legitymacje studenckie.

 

ZASADY OCENIANIA

Ocena końcowa z LabNUK 4/4 stanowi 30% oceny z całego bloku zajęć LabNUK (70% stanowi Państwa ocena za zajęcia od II do IV roku).

UWAGA: ostateczna ocena z LabNUK wpisana w USOS jest funkcją ocen z poszczególnych lat II-V. Osobą odpowiedzialną za wpisanie tej oceny jest p. dr Anna Kocurek (anna.kocurek@uj.edu.pl).

 

Na ocenę końcową składa się:

40% – ocena komunikacji z pacjentem podczas scenariusza

20% – ocena jako lider zespołu terapeutycznego podczas scenariusza

20%aktywność i profesjonalizm – ocena ciągła przez cały kurs, po 5% na dzień (aktywność, jakość uczestnictwa w debrefingach, stosunek do Kolegów i Asystenta, punktualność, stosowanie się do regulaminu, np. strój, zmiana obuwia itd.)

20% – wykonanie nadobowiązkowych wirtualnych pacjentów (po 5% za przypadek, są 4 nadobowiązkowe przypadki). Zarówno przypadki obowiązkowe jak i nadobowiązkowe będą sprawdzane pod względem merytorycznym. Minimalne wymagania zaliczające przypadek to wypełnienie mapy myśli i ostatecznego rozwiązania. Dodatkowi wirtualni pacjenci muszą być wykonani do końca kursu (początek zajęć ostatniego dnia kursu). W przeciwnym przypadku nie będą się liczyć do oceny.

Skala ocen:

5,0 – powyżej 91%

4,5 – 84 – 91%

4,0 – 76 – 83%

3,5 – 68 – 75%

3,0 – 60 – 67%

2.0 – poniżej 60% – niezaliczenie kursu

 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie zgadzacie się Państwo z oceną otrzymaną podczas zajęć, macie prawo do odwołania. W tym celu konieczne jest zgłoszenie wyżej zgłoszenie tej sytuacji na zajęciach, żeby zachować nagrania ze scenariusza. Następnie nagranie scenariusza będzie oceniane komisyjnie, pod nadzorem Kierownika ZDM.

Kartę z ocenami po zakończonych zajęciach należy oddać wyznaczonemu technikowi oraz jej zdjęcie przesłać na adres labnuk5rok@cm-uj.krakow.pl. Wysłanie zdjęcia/skanu na podanego maila jest niezbędne do zaliczenia przedmiotu.

 

ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE

            W ramach zajęć obowiązkowe jest rozwiązanie co najmniej 2 wirtualnych przypadków przed zajęciami numer 2 (Uraz wielonarządowy i Robert Barley), większa ilość rozwiązanych przypadków nie jest obowiązkowa, ale premiuje Waszą wiedzę i ostateczną. Informacje techniczne otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną (osobą kontaktową jest Pan Dr hab. Andrzej Kononowicz: andrzej.kononowicz@uj.edu.pl).

Dodatkowo w ogłoszonym wcześniej terminie odbędą się zajęcia e-learningowe „Interpretacja zapisów elektrokardiograficznych – nauczanie na odległość” (12 godzin) prowadzone na platformie PEGAZ, które są wymagane do zaliczenia przedmiotu (szczegóły zostaną przesłane osobnym e-mailem).

 

W TRAKCIE ZAJĘĆ…

Jeżeli ktoś z Państwa ma w dniu zajęć objawy infekcji – proszę o nie przychodzenie na zajęcia oraz  zgłoszenie tego faktu koordynatorowi kursu. Będziemy elastycznie reagować na obecną sytuację.

Możecie Państwo korzystać ze wszystkich dostępnych materiałów edukacyjnych (w tym książek, telefonów komórkowych itp.)

Prosimy o poufność – nieprzekazywanie kolejnym grupom treści scenariuszy oraz o nieporuszanie przebiegu zajęć poza gronem ćwiczącym. Na kursie oceniamy jedynie umiejętności nietechniczne, wymienione w materiałach na stronie przedmiotu, przekazanie szczegółów scenariusza będzie w negatywny sposób wpływać na jego przebieg.