OSCE III rok

ZJAWISKA OSŁUCHOWE SERCE

OSŁUCHIWANIE PŁUC

WYNIKI EGZAMINU

Egzamin OSCE (Obiektywny Ustrukturyzowany Egzamin Klinicznym) dla studentów 3 roku UJ CM składa się z 13 zadań rozmieszczonych na 8 stacjach. Każdy student przechodzi przez wszystkie stacje, aczkolwiek kolejność zdawania może bý rożna.

Stacje to:

 1. Wywiad pediatryczny
 2. Wywiad z osobą dorosłą
 3. 3a Badanie fizykalne (element badania fizykalnego);
  3b umiejętność́ interpretacji EKG
 4. 4a Badanie fizykalne (element badania fizykalnego);
  4b umiejętności interpretacji wyników badań laboratoryjnych lub siatek centylowych)
 5. Umiejętność́ interpretacji dźwięków osłuchowych (osobno tonów serca (5a) a osobno dźwięków z układu oddechowego (5b)
 6. Przekazywanie informacji z elementami motywowania
 7. Badania /procedury ginekologiczne lub położnicze (dwa zadania)
 8. Stacja chirurgiczne (dwa zadania)

 

Na każdą̨ stację mają Państwo 10 minut. Jeśli na danej stacji są dwa zadania osoba zdająca może ten czas dowolnie podzielić́ pomiędzy poszczególne zadania. Zmianę stacji sygnalizuje dźwięk dzwonka.

Żadne czynności wykonane po upływie czasu (co jest sygnalizowane dzwonkiem) nie będą̨ ocenione, sugerujemy więc natychmiastową zmianę stacji.

Uwaga proszę nie przechodzić z sali do sali, dopóki nie usłyszą Państwo dzwonka.
Każdy z Państwa otrzyma schemat z numerami kolejnych stacji oraz kartę z kodem QR, którą należy okazać egzaminatorowi zaraz po wejściu na stację.

Umiejętności zaprezentowane na każdej stacji oceniane są za pomocą wystandaryzowanej skali oceny, ale osoby oceniające nie znają̨ tzw. punktów odcięcia i nie są upoważnione do informowania o tym czy stacja jest zaliczona czy nie. Podobnie też (zgodnie z przyjętymi zasadami) nie udzielają̨ informacji zwrotnej na temat tego co było zrobione dobrze a co wymagałoby poprawy.

Do zaliczenia wymagane jest pozytywne zaliczenie co najmniej 9 z 13 zadań  OSCE, przy czym bezwzględnie muszą być́ zaliczone 2 (z 3) stacje komunikacyjne (tzn. wywiad pediatryczny, wywiad z osobą dorosłą, przekazywanie informacji)

Wyniki egzaminu zostaną̨ Państwu przekazane przez stronę Zakładu Dydaktyki Medycznej następnego dnia. Wyniki będą zakodowane czterocyfrowymi numerami pod kodami QR – (karty mogą̨ Państwo zabrać́ ze sobą̨ do domu lub zrobić sobie ich zdjęcie)

W egzaminie uczestniczą̨ Standaryzowani Pacjenci – są̨ to osoby przeszkolone, aby w wystandaryzowany sposób odpowiadały na pytania lub przedstawiały objawy (nie są to prawdziwi pacjenci, ale również̇ prosimy Państwa o stosowanie się̨ do zasad tajemnicy lekarskiej)