Zasady prowadzenia zajęć w sali symulacji medycznej

Wstęp

Symulacja medyczna, w szerokim znaczeniu, to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Uczestnicy szkolenia biorą czynny udział w scenariuszach odwzorowujących realne sytuacje kliniczne.

Przygotowanie do zajęć

Sala symulacji umożliwia interakcję ze sprzętem medycznym, podawanie symulowanych leków, ale przede wszystkim pozwala studentowi na samodzielne, bez pomocy nauczycieli akademickich, podejmowanie decyzji terapeutycznych oraz prowadzenie leczenia pacjenta i obserwację jego efektów. W związku z tym obowiązkiem studenta jest właściwe przygotowanie się do zajęć a w szczególności nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej tematyki danych ćwiczeń (zgodnie z sylabusem) umożliwiające skuteczne prowadzenie diagnostyki i leczenia symulowanego pacjenta. Podczas większości zajęć przydatne będą umiejętności takie jak zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, wykonywanie podstawowych procedur medycznych (np. zabezpieczanie drożności dróg oddechowych, uzyskiwanie dostępu donaczyniowego).

Ubiór

Ubiór wierzchni studenci zostawiają w szatni na poziomie 0 Centrum Dydaktyczno-Kongresowego UJ CM. Ponieważ w centrum symulacji staramy się odtwarzać możliwie wiernie warunki panujące w oddziałach szpitalnych Państwa obowiązkiem jest przychodzenie na zajęcia w odpowiednim stroju. Do wyboru mają Państwo dwie opcje. Pierwsza medyczne ubranie robocze w dowolnym kolorze i obuwie zamienne. Druga biały fartuch i obuwie zamienne. Bardzo proszę pamiętać o tym, że pod fartuch należy stosować ubranie właściwe do okoliczności. Proszę stosować strój w jakim poszlibyście Państwo do pracy, na której Wam zależy. Zalecany strój dla mężczyzn to długie spodnie i koszula. Dla Pań strój jest trudniejszy do zdefiniowania, ale mocno liczę, że Panie będą potrafiły dobrać strój na analogicznym poziomie. Bardzo prosimy o przynoszenie ze sobą stetoskopu, ewentualnie innego sprzętu medycznego, który zwykle zabierają Państwo ze sobą na oddziały szpitalne.Zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z regulacji instytucji zewnętrznych pracownicy służby zdrowia nie mogą
w trakcie pracy nosić zegarków, obrączek, bransoletek, pierścionków ani żadnych innych przedmiotów i ozdób na rękach. Państwa w trakcie zajęć obowiązują podobne ograniczenia.

Czas trwania zajęć

W związku ze znacznym obciążeniem sal ćwiczeniowych zajęcia w Centrum Symulacji rozpoczynają się i kończą punktualnie (zgodnie z programem). Bardzo prosimy o przybycie na miejsce na tyle wcześnie, aby o godzinie określonej w programie znaleźć się przed wejściem do sal Centrum Symulacji. Osoby spóźniające się na zajęcia mogą nie zostać wpuszczone do sal ćwiczeniowych.      

Zachowanie poufności

Sala symulacji medycznej daje unikalną możliwość popełniania błędów bez konsekwencji dla pacjenta. W związku z tym, w celu zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpieczeństwa procesu uczenia się oraz konstruktywnego debirefingu wymagane jest ścisłe przestrzeganie zasady poufności uzyskanych podczas zajęć informacji, dotyczących czy to problemów klinicznych, czy interpersonalnych. Obowiązuje zasada „to co działo się w sali symulacji nie wychodzi poza tą salę”. Oznacza to, że poza salą symulacji, osobą które nie brały udziału w ćwiczeniu nie wolno Państwu opowiadać o jego przebiegu. Można powiedzieć, że uczestników ćwiczeń obowiązuje tajemnica podobna do tej jaka w szpitalu obowiązuje lekarza w stosunku do informacji uzyskanych od pacjenta. Zasada ta dotyczy zarówno uczestników jak i prowadzących ćwiczenia. Ponadto uczestnicy zajęć w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności informacji obowiązujących na terenie Szpitala Uniwersyteckiego UJ.

Zachowanie poufności a prowadzenie egzaminów

Symulacja może być także wykorzystana do przeprowadzenia oceny wiedzy i umiejętności. W takiej sytuacji oczekuje się od uczestnika symulacji zademonstrowania określonego poziomu kompetencji umożliwiającego otrzymanie zaliczenia lub oceny. Wyniki takiej symulacji mogą nie być poufne, zostaną przekazane wyłącznie osobie odpowiedzialnej za koordynację danego przedmiotu i wypływać na uzyskanie zaliczenia przez osobę uczestniczącą w symulacji. W każdym przypadku, kiedy celem symulacji jest dokonanie formalnej oceny uczestnika, instruktor informuje o tym ocenianą osobę. Informuje także o konieczności przekazania wyniku innym osobom zaangażowanym w prowadzenie formalnej oceny z danego przedmiotu.

Rejestracja audio-wideo

Zainstalowany w Centrum system do debriefingu rejestruje podczas ćwiczeń obraz i dźwięk. Nagrania te służą po zakończeniu scenariusza do prowadzenia debriefingu. W przypadku prowadzenia egzaminu mogą służyć także do prowadzenia formalnej oceny działań. Każdego dnia wieczorem nagrania są trwale usuwane z serwerów Centrum. Przez dłuższy okres są przechowywane jedynie nagrania będące częścią zaakceptowanych przez Komisję Bioetyczną UJ badań naukowych na które studenci uczestniczący w symulacji wyrazili dobrowolną zgodę. Takie nagrania są przechowywane przez czas trwania badania a następnie usuwane. Przed rozpoczęciem zajęć w Centrum studenci zostaną poproszeni o pisemne wyrażeni zgody na nagrywanie przez system debriefing ich działań w salach symulacyjnych.

Debriefing

Debriefing prowadzony po symulowanym scenariuszu klinicznym składa się z trzech faz. W fazie opisowej uczestnicy symulacji wspólnie opowiadają co zdarzyło się w trakcie symulacji. Każdy opowiada historię ze swojego indywidualnego punktu widzenia. Niekiedy w tej fazie widać jak różne może być indywidualne postrzeganie tego samego zdarzenia.Kolejna faza analizy to czas, kiedy zespół zaczyna analizować przeżyte zdarzenie, wyciągać wnioski dotyczące działań podjętych w trakcie trwania scenariusza. W trakcie tej fazy najczęściej używa się materiału audio-video nagranego podczas scenariusza. Dyskusja dotyczy zarówno rzeczy pozytywnych jak i tych, nad którymi nadal będzie trzeba pracować. Zadanie trenera polega głównie na podtrzymywaniu dyskusji. To uczestnicy szkolenia sami, w oparciu o własne doświadczenie powinni odpowiedzieć na nurtujące ich pytania. Trener w pewnym stopniu kontroluje przebieg dyskusji dając możliwość wszystkim członkom zespołu udziału w analizie zdarzeń do których doszło w sali gdzie prowadzona była symulacja. W tej fazie powinno dojść do powiązania doświadczenia nabytego w trakcie szkolenia z doświadczeniem nabytym w trakcie codziennej pracy. Faza zastosowania niejako podsumowuje cały de briefing. W tej fazie uczestnicy szkolenia formułują wnioski dotyczące ich przyszłości a wynikające z nowego doświadczenia nabytego w trakcie symulacji.