Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4

Koordynator IV Rok 

Dr n. med. Joaana Zorska 

mail: joanna.zorska@uj.edu.pl

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, poruszania tematów intymnych, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów, radzenie sobie z agresją, umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji

Zasady współpracy;

1.Wymiany między grupami dziekanatowymi  dozwolona jest tylko w uzasadnionych przypadkach , na cały kurs, na zasadzie „ 1 za 1”. Student zainteresowany musi ustalić wymianę z innym studentem i do dnia rozpoczęcia  zajęć przesłać informację do koordynatora zajęć.

2.Dopuszczona jest  nieobecność studenta w uzasadnionych przypadkach (jak zapisano w regulaminie studiów), która musi zostać „odrobiona”. Nieobecność wymaga usprawiedliwienia poprzez; zaświadczenie z dziekanatu o reprezentacji uczelni lub zaświadczenie lekarskie. W ramach zaliczenia nieobecności należy opracować przypadek w temacie nieobecności, który zalicza asystent prowadzący zajęcia(szczegółowych informacji udziela asystent prowadzący zajęcia).

3.W sytuacjach szczególnych, proszę o kontakt mailowy z koordynatorem zajęć.

 

USOS

Harmonogram 2023/2024