ILS

Koordynator

mgr. Tomasz Górecki

Harmonogram 2023/2024

ILS Program kursu

Kryteria oceny

Wstęp do kursu ILS

 

Immediate Life Support (ILS)- NATYCHMIASTOWA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

Cele kursu :

Standaryzacja procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia.

Szkolenie personelu medycznego zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji /zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED.

Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego.

Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego.

Adresaci kursu: Kurs jest kierowany do personelu medycznego/pielęgniarki/stomatolodzy, ratownicy medyczni, sanitariusze oraz gabinetów stomatologicznych, lekarskich, którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.

Program Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Kurs prowadzony jest w formie dwudniowej. Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 6-cio osobowych. Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń w centrum symulacji medycznej. Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Ocena: Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji. Okres ważności – zgodnie z certyfikatem.